Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,
że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej w Polityce Prywatności.
TANIAKASA.COM
Dzisiaj jest Piątek, 14 grudnia 2018

Przeglądy techniczne - ogólne zagadnienia


Co ile muszę robić przegląd techniczny na urządzeniu fiskalnym ?


Od 1 grudnia 2008 r. obowiązkowy przegląd techniczny kasy fiskalnej dokonuje się cyklicznie nie rzadziej niż co 24 miesiące ( do 30 listopada 2008 r. - okres ten wynosił 12 miesięcy ).

Termin przeglądu uległ wydłużeniu w wyniku zmiany wynikającej z § 7 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r w sprawie warunków stosowania kas rejestrujących.

Jak stanowi pkt 10 z załącznika nr 7 do rozporządzenia, obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje – na zlecenie podatnika – wykonujący serwis. Tak więc obowiązek powiadomienia serwisanta o konieczności przeprowadzenia przeglądu kasy spoczywa wyłącznie na właścicielu kasy.

Aby prawidłowo ustalić termin, w którym podatnik powinien dokonać okresowego przeglądu technicznego kasy fiskalnej, należy się odwołać do art. 12 § 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.


Przykład

Podatnik ufiskalnił kasę w dniu 12 grudnia 2008 r. Termin wykonania obowiązkowego przeglądu technicznego kasy rejestrującej upłynie z dniem 12 grudnia 2010 r.

Jako serwis wychodząc Państwu na przeciw, aby pamiętać o wykonaniu przeglądu i nie narazić się na nieprzyjemności ze strony Urzędu Skarbowego, na kasie fiskalnej umieszczamy naklejkę z dokładną datą najbliższego przeglądu. Ponadto większość kas fiskalnych informuje stosownym komunikatem, o obowiązkowym przeglądzie. Oferujemy możliwość wykonywania przeglądów okresowych raz do roku - w przypadku zawarcia umowy serwisowej jest to tańsze rozwiązanie.
Jakie są obowiązki serwisu podczas wykonywanego przeglądu technicznego ?


Jak stanowi pkt 12 załącznika nr 7 do rozporządzenia, serwisant wykonujący przegląd – w ramach obowiązkowego przeglądu – powinien sprawdzić :

– stan wszystkich plomb kasy i zgodność ich z zapisem w książce kasy i dokumentacją serwisu;

– stan obudowy kasy;

– czytelność dokumentów fiskalnych drukowanych przez kasę;

– program kasy, jego wersję, zgodność z zapisami w książce kasy i dokumentacją serwisu;

– poprawność działania kasy, w szczególności w zakresie emisji dokumentów fiskalnych;

– poprawność działania wyświetlacza klienta;

– stan płyty głównej, pamięci fiskalnej i modułu fiskalnego, co do zgodności z dokumentacją konstrukcyjną kasy. Po dokonaniu przeglądu serwisant powinien wpisać wynik przeglądu wraz z ewentualnymi zaleceniami dla użytkownika do książki kasy rejestrującej. Wpis ten musi zawierać również datę dokonania przeglądu.


Podczas wykonywanego przeglądu technicznego wykonujemy następujące nieokreślone przez ustawę czynności dodatkowe :

- konserwacja mechanizmu drukującego

- czyszczenie obudowy urządzenia fiskalnego

- korekcję czasu w zakresie + / - 59 minut ( na życzenie podatnika )

- programowanie do 10 kodów towarowych ( na życzenie podatnika )
Dlaczego warto wykonywać roczne przeglądy serwisowe ?


Przegląd techniczny wykonywany raz do roku jest tańszy. Poprzez dodatkowe czynności konserwacyjne wykonywane przez nasz serwis wpływa również w znaczący sposób na przedłużenie żywotności kasy fiskalnej.

Niektórzy producenci min. Datecs-Polska, Emar, Posnet uzależniają przedłużenie gwarancji na pamięć fiskalną urządzenia od rocznych przeglądów technicznych.
Jakie sankcje niesie ze sobą niewykonanie przeglądu na kasie fiskalnej ?


Na konsekwencje podatkowe, które wynikają z niedotrzymania terminu obowiązkowego przeglądu kasy fiskalnej, narażeni są przede wszystkim ci podatnicy, którzy skorzystali z ulgi przy jej zakupie. Jeżeli podatnik w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania nie dokona w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do wykonania przeglądu technicznego przez właściwy serwis, zobowiązany jest do zwrotu odliczonej lub otrzymanej kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej, co wynika z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT. Rozliczenia tego należy dokonać bez wezwania urzędu skarbowego.

Za nieprzestrzeganie wykonania okresowego przeglądu kasy rejestrującej grożą również sankcje karne skarbowe. Brak terminowego przeglądu kasy uznawany jest za wadliwe prowadzenie księgi i na podstawie art. 61 § 3 k.k.s. zagrożony jest karą grzywny za wykroczenie skarbowe.

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe zawiera się w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2009 r. będzie mogła być wymierzona w wysokości od 127,60 zł do 25 520 zł. Zwykle jednak za tego typu wykroczenie organ podatkowy nakłada karę grzywny mandatem karnym, którego wysokość nie może przekroczyć podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2009 r. będzie to kwota 2552 zł. Dlatego aby uniknąć sankcji karnych skarbowych wynikających z niedotrzymania terminu przeglądu kasy rejestrującej, warto złożyć do urzędu skarbowego pismo w sprawie zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego, tzw. czynny żal.wstecz Drukuj stronę