Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,
że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej w Polityce Prywatności.
TANIAKASA.COM
Dzisiaj jest Piątek, 14 grudnia 2018

Jak uzyskać zwrot za kasę fiskalną ?

Kto może skorzystać z ulgi lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kas / drukarek  rejestrujących ?Z ulgi na odliczenie lub zwrotu kwoty wydanej na zakup zakup kas / drukarek rejestrujących może skorzystać każdy podatnik który spełni warunki opisane w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących z dnia 19 grudnia 2008 r ( z treścią rozporządzenia możecie Państwo zapoznać się tutaj ). Zgodnie z tymi przepisami, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas / drukarek rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ( powstania obowiązku ) ewidencjonowania, w wysokości 90% jej ceny zakupu ( bez podatku od towarów i usług ), nie więcej jednak niż 700,00 zł za każde zakupione urządzenia.


Ważne !

Jeżeli chcemy uzyskać zwrot za więcej niż jedną kasę / drukarkę fiskalną to w określonych w rozporządzeniu terminach musimy zainstalować co najmniej 1/5 ( w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych ) liczbę kas / drukarek rejestrujących, która została zgłoszona do urzędu skarbowego. Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca instalujemy kolejne kasy / drukarki rejestrujące, w liczbie nie mniejszej niż przypadająca do ewidencjonowania w pierwszym miesiącu.

np. kupując trzy kasy fiskalne - pierwszą zgłaszamy od 25.03.2013, drugą musimy kupić i ufiskalnić nie później niż 01.04.2013, trzecią musimy kupić i ufiskalnić nie później niż 01.05.2013.
Jakie warunki muszę spełnić aby skorzystać z ulgi ?a) należy złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu ( adresie ) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania , zgłoszenie nie posiada urzędowego druku, przykładowy druk możecie Państwo pobrać poniżej.


Zawiadomienie o miejscu i ilości instalowanych kas fiskalnych Zawiadomienie o miejscu i ilości instalowanych kas fiskalnych

pobierz z naszego serwerab) trzeba rozpocząć ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem ministra właściwego do spraw finansów publicznych ( posiadały aktualną homologację ),

c) należy uregulować całą należność wynikającą z faktury za zakupioną kasę / drukarkę fiskalną oraz posiadać dowód zakupu za zakupione urządzenia wraz z dowodem zapłaty ( dowód zakupu w postaci faktury VAT oraz dowód wpłaty za zakupione urządzenie otrzymacie Państwo od nas przy zakupie urządzenia fiskalnego ).
Jestem płatnikiem podatku VAT - w jaki sposób otrzymam wymienioną ulgę ?Odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

Zgodnie z art. 86 ustawy o VAT trzeba jednak pamiętać, że kwota odliczenia w danym okresie rozliczeniowym nie może być wyższa od różnicy między podatkiem należnym a naliczonym. Gdy VAT naliczony jest wyższy lub równy VAT należnemu ( w danym okresie rozliczeniowym ), podatnik otrzyma zwrot wydatków poniesionych na zakup kasy fiskalnej. Kwota ta nie będzie jednak mogła przekroczyć :


25 proc. kwoty odpowiadającej 90 procent jej ceny zakupu ( bez podatku ), nie więcej jednak niż 175 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne.

50 proc. kwoty odpowiadającej 90 procent jej ceny zakupu ( bez podatku ), nie więcej jednak niż 350 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

 Jestem zwolniony z podatku VAT - w jaki sposób otrzymam wymienioną ulgę ?W przypadku podatników wykonujących czynności wyłącznie zwolnione od podatku lub podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT, zwrot dokonywany jest na wniosek podatnika składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do 25 dnia od jego złożenia.

Taka konstrukcja spowodowana jest tym, że podatnicy zwolnieni przedmiotowo lub podmiotowo nie wykazują podatku należnego. Nie ma więc od czego odliczyć wydatków poniesionych na zakup kasy.Do wniosku o zwrot ulgi należy dołączyć wymagane dokumenty :dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej oraz informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu,


Wniosek o zwrot ulgi za zakup kasy Wniosek o zwrot ulgi za zakup kasy

pobierz z naszego serweraoryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę / drukarkę rejestrującą,

fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą – w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi,

fotokopię raportu dobowego z dnia, w którym dokonano fiskalizacji kasy rejestrującej oraz raport dobowy z dnia, w którym dokonano pierwszej sprzedaży.wstecz Drukuj stronę